Privacy statement Prijsvraag Brood en SpelenPrijsvraag Brood en Spelen respecteert de privacy van alle (potentiele) deelnemers en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bescherming persoonsgegevens
Prijsvraag Brood en Spelen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en / of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Contact opnemen met de prijsvraag Brood en Spelen kan via
info@prijsvraagbroodenspelen.nl
Prijsvraag Brood en Spelen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement.

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, u een profiel aanmaakt, u een inzending doet, u zich aangemeld voor een evenement, u een contactformulier invult, u een vraag indient, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Website
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Bankrekeningnummer
KvK nummer
IP-adres
Btw nummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie en telefonisch.
Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Waar worden deze gegevens opgeslagen en wie kan deze gegevens inzien?
De gegevens worden opgeslagen in beveiligde omgeving op een aparte server. Alleen leden van de technische commissie en de hosting provider hebben toegang tot deze gegevens.

UEA-formulieren
De controle op de UEA-formulieren wordt uitgevoerd door de betreffende provincies (Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland). Zij krijgen als mede-initiatiefnemers van de prijsvraag zodoende toegang tot de persoonsgegevens op het UEA-formulier. De gegevens worden door de provincie enkel en alleen gebruikt voor het controleren van de de UEA-formulieren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Het reglementair juist laten verlopen van de prijsvraag
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het reglementair juist laten verlopen van de prijsvraag
Deelnemers, partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
Om het verloop van de prijsvraag verder te optimaliseren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Prijsvraag Brood en Spelen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Prijsvraag Brood en Spelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Prijsvraag Brood en spelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede afhandeling van de prijsvraag. Hiervoor wordt een termijn van maximaal 1 jaar na afronding van de prijsvraag gehanteerd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Prijsvraag Brood en Spelen zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Prijsvraag Brood en Spelen deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met partners van de prijsvraag als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de prijsvraag. Prijsvraag Brood en Spelen deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Prijsvraag Brood en Spelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Prijsvraag Brood en Spelen uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prijsvraag Brood en Spelen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@prijsvraagbroodenspelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Prijsvraag Brood en Spelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@prijsvraagbroodenspelen.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@prijsvraagbroodenspelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Over ons
Prijsvraag Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, ZLTO en de gemeente Deurne.
Het initiatief wordt onder meer ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning: Wageningen University & Research, het Kadaster, Oost NL, LTO, het Nationaal Groenfonds, Agrarisch Erfgoed Nederland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.